Všeobecné nákupné podmienky

I. Preambula

1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho/ dodávateľa/ zhotoviteľa akupujúceho/ objednávateľa – spoločnosti HYDAC, s.r.o pri dodávkach tovaru a služieb objednaných osobne, telefonicky, e-mailom, písomne.

2.Všetky vzťahy medzi spoločnosťou HYDAC, s.r.o. akokupujúcim, objednávateľom apredávajúcim / dodávateľom, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3. Vyhlásenie spoločnosti HYDAC, s.r.o. :
Ako objednávateľ/ kupujúci nakupujeme auzatvárame , kúpne zmluvy a/alebo zmluvy o dielo za nižšie uvedených Všeobecných nákupných podmienok. Podmienky dodávateľa/zhotoviteľa,/ predávajúceho ktoré sú v rozpore s našimi nákupnými podmienkami alebo sa od nich líšia, neuznávame, iba ak by sme s ich platnosťou vyjadrili vopred výslovný písomný súhlas. Ak dodávateľ/zhotoviteľ potvrdí našu objednávku odlišným spôsobom v porovnaní s našimi Všeobecnými nákupnými podmienkami, platia napriek tomu naše Všeobecné nákupné podmienky, a to aj vtedy, ak nenamietame voči odlišným podmienkam dodávateľa/zhotoviteľa. Ak dodávateľ/zhotoviteľ s touto úpravou nesúhlasí, musí na túto skutočnosť výslovne poukázať v osobitnom liste. V takom prípade si vyhradzujeme právo na zrušenie našej objednávky bez možnosti uplatnenia akýchkoľvek nárokov voči našej strane. Naše Všeobecné nákupné podmienky platia aj pre budúce kúpne zmluvy a/alebo zmluvy o dielo, kde budeme vystupovať ako kupujúci/objednávateľ, a to aj vtedy, ak sa na ne nebude brať výslovne zreteľ. Vyhradzujeme si právo na stanovenie osobitných dodatočných podmienok pre nákup strojov a zariadení.


II. Ponuky a objednávky

1. Ponuky sú podmienené písomnou formou a musia sa odovzdať bezplatne. Prípravné náklady (napr. cestovné, vypracovanie plánov) si hradí dodávateľ/zhotoviteľ vo vlastnej réžii – na svoje náklady.

2. Ponuky musia obsahovať údaje, ktoré vyžaduje spoločnosť HYDAC, s.r.o. za účelom spracovania, najmä číslo dopytu alebo objednávky, číslo materiálu, ako aj meno referenta.

3. Objednávky a všetky dohody so spoločnosťou HYDAC, s.r.o. sú podmienené písomnou formou, ktorá musí byť podpísaná oprávnenou osobou konať v mene spoločnosti.

4. Pokiaľ nie je dohodnuté inak, musí každú objednávku bezodkladne potvrdiť dodávateľ/zhotoviteľ s uvedením referenta, čísla materiálu a čísla objednávky.

5. Ak nie je potvrdenie objednávky bezodkladne doručené spoločnosti HYDAC, s.r.o. , spoločnosť HYDAC, s.r.o. je oprávnená odstúpiť od zmluvy bez toho, aby bolo bez ohľadu na právny dôvod možné odvodiť voči spoločnosti HYDAC, s.r.o. akékoľvek nároky.


III. Cena

1.Ceny uvedené v objednávke sú záväzné. Zahŕňajú obaly, materiálové atesty podľa platnej normy, osvedčenie o pôvode a ostatné schválenia, ako napr. označenie CE, CSA, UL a dodanie s preclením na adresu dodávky.

2. Pokiaľ nie je uvedené inak, je v cene zahrnutá zákonná daň z pridanej hodnoty.

3. Spoločnosť HYDAC, s.r.o. si vyhradzuje právo na spätné zaslanie obalového materiálu dodávateľovi/zhotoviteľovi na jeho náklady.

4.Faktúry musia obsahovať adresu dodávky, meno referenta, číslo objednávky, číslo materiálu, dodané množstvo, cenu, ako aj ostatné údaje potrebné na naše spracovanie; kým to tak nie je , nie sú faktúry splatné.

5. Faktúry treba doručiť ihneď po dodaní s presným označením v súlade s vyššie uvedeným bodom IV., v žiadnom prípade sa však nesmú pripájať k zásielke.

6. Spoločnosť HYDAC, s.r.o. nezamieta predčasné dodávky, pokiaľ to nie je stanovené inak vkúpnej zmluve.

7. Postúpenie nárokov prináležiacich dodávateľovi/zhotoviteľovi voči spoločnosti HYDAC, s.r.o. je vylúčené, iba ak by spoločnosť HYDAC, s.r.o. tým vopred písomne súhlasila

IV. Dodanie

1.Dodacia lehota a dodané množstvo uvedené v objednávke sú záväzné.

2. Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať spoločnosť HYDAC, s.r.o. v prípade, ak zistí, že nedokáže úplne alebo čiastočne dodržať dodaciu lehotu. Ak sa následne nedohodne nová dodacia lehota, spoločnosť HYDAC, s.r.o. je oprávnená odstúpiť od zmluvy bez toho, aby na základe toho vznikli dodávateľovi/zhotoviteľovi nároky voči spoločnosti HYDAC, s.r.o. Platí to aj vtedy, ak sú dôvodom oneskorenia úradné nariadenia, štrajk a/alebo vyššia moc.

3. Ak sa dodávateľ/zhotoviteľ dostane do omeškania so zmluvnou, najmä bezchybnou dodávkou, spoločnosť HYDAC, s.r.o. od dodávateľa/zhotoviteľa môže požadovať paušalizovanú náhradu za škodu spôsobenú omeškaním vo výške 2 % z hodnoty dodávky za každý týždeň, maximálne však 10 %. Uplatnenie ďalších zákonných nárokov, ako je odstúpenie alebo náhrada škody z dôvodu neplnenia nám zostáva vyhradené.

4. V prípade produktov, ktorých sa týka zákon o elektrických zariadeniach, sa dodávateľ/zhotoviteľ považuje za výrobcu a berie na seba povinnosti spojené so spätným odberom, predovšetkým registráciu. Registračné číslo môže spoločnosť HYDAC, s.r.o. odovzdávať ďalej až po konečného odberateľa.

5.Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný uvádzať na expedičných dokladoch, dodacích listoch, nákladných listoch, balíkoch, nálepkách, atď.) viditeľne miesto dodania, dátum objednávky, číslo objednávky, číslo materiálu a referenta.

6. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na spoločnosť HYDAC, s.r.o. až po doručení tovaru na miesto určenia.

V. Záruka

1. Dodávateľ/zhotoviteľ ručí za to, že dodaný tovar/dielo je bez nedostatkov, zodpovedá zákonným predpisom a úradným nariadeniam.

2. Záručná lehota trvá dva roky od prechodu nebezpečenstva, pokiaľ nie je zákonná záručná lehota alebo záručná lehota dodávateľa/zhotoviteľa dlhšia.

3. Dodávateľ/zhotoviteľ je povinný podrobiť tovar pred expedovaním dôkladnej kontrole kvality. Reklamácie zo strany spoločnosti HYDAC, s.r.o. je včasné vtedy, ak sa uplatní do dvoch týždňov od zistenia nedostatku.

4. V rámci dodatočného plnenia môže spoločnosť HYDAC, s.r.o. od dodávateľa/zhotoviteľa požadovať podľa vlastného výberu odstránenie nedostatku alebo dodanie bezchybného tovaru. Dodávateľ/zhotoviteľ je prípadne povinný znášať všetky výdavky potrebné za účelom dodatočného plnenia. Zákonné nároky a práva, ktoré prislúchajú v prípade nedostatkov, zostávajú nedotknuté. Pri novej dodávke začína plynúť záručná lehota odznova. To isté platí pri oprave tovaru, pokiaľ tovar vykazuje po oprave ten istý nedostatok, alebo ak bola oprava vykonaná chybne.

5. V prípade osobitnej naliehavosti, alebo vtedy, keď je dodávateľ/zhotoviteľ v oneskorení so zárukou, spoločnosť HYDAC, s.r.o. je oprávnená nedostatky odstrániť sama alebo ich odstránením poveriť tretie osoby. Osobitná naliehavosť sa vyskytuje najmä vtedy, keď hrozí odstavenie výroby, výpadok výkonu, oneskorenéuvedenie do prevádzky alebo zmluvná pokuta. Náklady na záručné práce vykonané zpodnetu spoločnosti HYDAC, s.r.o. hradí dodávateľ/zhotoviteľ.

VI. Výhrada vlastníctva a zachovanie mlčanlivosti

1.Výhradu vlastníctva dodávateľa/zhotoviteľa akceptuje spoločnosť HYDAC, s.r.o. vtedy, ak sa výslovne dohodne mimo týchto Všeobecných obchodných podmienok.

2. Všetky podklady (napr. výkresy, plány, výpočty, vzorky, modely, dátové nosiče, elektronické záznamy a programy), ktoré poskytne dodávateľovi/zhotoviteľovi, zostávajú jej majetkom. K podkladom sa musí pristupovať ako k prísne dôverným, pričom sa bez jej výslovného písomného súhlasu nesmú sprístupňovať tretím stranám. Musia sa jej vrátiť späť na prvé vyžiadanie, najneskôr však bez vyzvania, pokiaľ už nie sú potrebné. Podklady sa smú používať len na obchodný styk so spoločnosťou HYDAC, s.r.o.

3. Informácie, ktoré dodávateľ/zhotoviteľ získa pri realizácii zákazky – najmä o výskumných a vývojových prácach a obchodnej činnosti spoločnosti HYDAC, s.r.o. sa musia zachovať v tajnosti počas realizácie zákazky i po jej ukončení.

4.Poskytované diely spoločnosti HYDAC, s.r.o. zostávajú jej majetkom. Opracovanie a spracovanie sa vykonáva pre spoločnosť HYDAC, s.r.o. Ak sa dodané diely spoja alebo zmiešajú s cudzími predmetmi, nárokuje si spoločnosť HYDAC, s.r.o. spoluvlastníctvo tohto tovaru v pomere hodnoty tovaru k hodnote cudzieho tovaru.

5. Nástroje, formy a prípravky, ktoré spoločnosť HYDAC, s.r.o. úplne alebo čiastočne uhradila, sú jej majetkom/spoluvlastníctvom a dodávateľovi/zhotoviteľovi sú k dispozícii len vo forme zapožičania.

6.Spoločnosť HYDAC, s.r.o. je oprávnená stornovať realizáciu objednávok. Náklady na práce, ktoré vzniknú do momentu stornovania, ako aj na materiál hradí vtedy, ak ich dodávateľ/zhotoviteľ preukáže. Dodávateľ/zhotoviteľ musí vystaviť faktúru na tieto náklady. Uhradením týchto nákladov prechádzajú produkty, ktoré boli dovtedy v rámci objednávok zhotovené alebo zaobstarané, do jej vlastníctva, pričom ich dodávateľ/zhotoviteľ musí dodať na miesto dodania uvedené v objednávke.

7. Miestom plnenia je aktuálne sídlo spoločnosti HYDAC, s.r.o.

VII. Záverečné ustanovenia a doručovanie

1. Písomnosti týkajúce sa kúpnej zmluvy/ zmluvy o dielo sa vždy považujú za doručené aj okamihom ich osobného odovzdania adresátovi, resp. fyzickej osobe, ktorá je v danom čase štatutárnym orgánom adresáta alebo členom jeho štatutárneho orgánu, alebo fyzickej osobe nachádzajúcej sa v prevádzkových alebo iných priestoroch adresáta, ktorá o sebe vyhlási, že je oprávnená prijímať zásielky za adresáta, ak druhá strana nemá dôvod pochybovať o takom vyhlásení. Písomnosti týkajúce sa tejto kúpnej zmluvy sa zasielajú na doručovaciu adresu adresáta, uvedenú vkúpnej zmluve, resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane. Aksa takto odoslaná písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, keď adresát odoprel jej prijatie, resp. posledným dňom odbernej lehoty, počas ktorej si ju adresát nevyzdvihol.

2.Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa môžu zasielať aj elektronickou poštou, a to na e-mailové adresy, ktoré si zmluvné strany na daný účel oznámia. Odosielateľ môže takto odoslanú písomnosť považovať za doručenú iba vtedy, ak jeho e-mailový klient potvrdí doručenie alebo prečítanie e-mailovej správy adresátom.

3.Ak sa jedna alebo viaceré z vyššie uvedených klauzúl stanú neúčinnými alebo neplatnými, nedotkne sa to účinnosti zvyšných ustanovení.

4.HYDAC, s.r.o. si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.

Návrat hore