Všeobecné obchodné podmienky pre predaj

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKYSPOLOČNOSTI HYDAC, s.r.o. so sídlom Gorkého 4 , 036 01 Martin ,IČO : 31 578314, zapísaná OR OS Žilina , oddiel. : Sro, vložka č. 906/LVšeobecné predajné a dodacie podmienky

I. Preambula

1.Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri dodávkach tovaru a služieb objednaných osobne, telefonicky, e-mailom, písomne. Dané všeobecné obchodné podmienky sa nevzťahujú na zákazníka – spotrebiteľa.

2.Všetky vzťahy medzi HYDAC, s.r.o. a kupujúcim / ďalej označovaný ako zákazník alebo kupujúci/, ktoré nie sú týmito všeobecnými obchodnými podmienkami upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

3.Obchodný vzťah medzi spoločnosťou a zákazníkom sa uskutočňuje na základe dobrovoľnosti a slobodnej voľby zmluvných strán, realizáciou obchodu zákazník súhlasí s ďalej uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami.

4. Za akceptáciu prejavu vôle a súhlasu so záväznosťou týchto VOP stranami kontraktu sa považuje samotná realizácia obchodnej transakcie, teda objednanie tovaru, jeho dodanie, fakturácia a pod..

II. Predmet plnenia

1.Predávajúci dodá kupujúcemu tovar v špecifikácii druhov, množstva a vyhotovenia a v termínoch uvedených v KZ a prevedie na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru. Predajom tovaru sa predávajúci nezaväzuje k jeho inštalácii, montáži alebo poskytnutiu iných obdobných služieb.

2.Základným spôsobom objednávania tovaru alebo služieb poskytovaných HYDAC, s.r.o. je objednávka kupujúceho zasielaná na kontaktné adresy HYDAC, s.r.o. uvedená v cenovej ponuke alebo na internetovej stránke a to jednou z foriem: poštou, telefonicky, faxom alebo e-mailom. Písomnou objednávkou kupujúceho vzniká medzi zmluvnými stranami kúpna zmluva (KZ).3.Náležitosti objednávky kupujúceho sú spravidla : identifikačné údaje o kupujúcom, dohodnuté názvoslovie tovarových položiek, objednané množstvá, miesto dodania tovaru, spôsob dopravy, zástupca kupujúceho zodpovedný za prevzatie dodávky.

III. Kúpna cena a platobné podmienky

1.Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu uvedenú v KZ v termíne uvedenom v KZ, prípadne vo vystavenej faktúre. Štandardná splatnosť faktúr je 14 dní od dátumu vystavenia faktúry. Dlhšie splatnosti sú možné iba na základe osobnej dohody s vedením spoločnosti HYDAC s.r.o. a kupujúcim.

2.Kupujúci je povinný zaplatiť kúpnu cenu spôsobom uvedeným v KZ, prípadne vo faktúre. V prípade, že je v KZ uvedená kúpna cena v cudzej mene, je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu v dohodnutej mene. Kúpna cena tovaru zahŕňa dopravné, colné a balné náklady, pokiaľ nie je v KZ uvedené inak.

3.V prípade omeškania s plnením záväzku je strana, ktorá omeškanie spôsobila, povinná zaplatiť protistrane zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania s plnením. Uplatnením zmluvnej pokuty nie dotknutý nárok na úrok z omeškania podľa ustanovenia § 369 ObZ.

4.Kupujúci je povinný úroky z omeškania uhradiť.

IV. Dodacia lehota a nebezpečenstvo škody na tovare

1.Dohodnuté dodacie lehoty začínajú plynúť odoslaním potvrdenia objednávky predávajúcim, nie však pred doručením podkladov, povolení, schválení, ktoré má zadovážiť zákazník, ako aj dohodnutej zálohy. Dodacia lehota je dodržaná vtedy, ak predmet dodávky opustil závod pred jej uplynutím, alebo ak sa oznámi pripravenosť na odoslanie.

2.V prípade vyššej moci alebo iných udalostí sťažujúcich dodanie sa dodacia lehota zodpovedajúcim spôsobom predlžuje.

3.Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností dodávateľa vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci.

4.Zákazník má právo štyri týždne od prekročenia nezáväznej dodacej lehoty písomne stanoviť primeranú lehotu. Po bezvýslednom uplynutí lehoty môže prostredníctvom písomného vyhlásenia odstúpiť od zmluvy, pokiaľ bolo oneskorenie zavinené zo strany predávajúceho.

5.Na zákazníka prechádza nebezpečenstvo škody na tovare oznámením pripravenosti na odoslanie, najneskôr však odovzdaním tovaru špeditérovi/dopravcovi. Na vyslovene písomné požiadanie zákazníka predávajúci poistí tovar na jeho náklady proti škodám spôsobeným rozbitím, prepravou, požiarom a vodou. Pokiaľ prepravu nezabezpečuje samotný zákazník, predávajúci poverí dopravcu v mene a na účet zákazníka.

6.Tovar bude dodaný kupujúcemu na adresu a spôsobom uvedeným v KZ. Ak nie je v zmluve uvedený spôsob dopravy, zvolí spôsob dopravy predávajúci, ak nie je dohodnuté miesto určenia tovaru, bude tovar odoslaný na adresu( sídlo alebo prevádzku, či inak špecifikované miesto určenia) uvedenú pri mene kupujúceho uvedenú v KZ. Predávajúci splní svoj záväzok dodať tovar jeho odovzdaním prvému prepravcovi a to v prípade, že zasielaný tovar bude označený ako zásielka pre kupujúceho a že dodanie tovaru bude kupujúcemu oznámené. Za dopravcu sa považujú i osoby poskytujúce poštové služby. Predávajúci má právo plniť svoj záväzok dodať tovar aj uskutočnením v niekoľkých čiastkových plneniach.

7.Ak vznikne dodatočne po uzatvorení KZ predávajúcemu v súvislosti s dodaním tovaru povinnosť zaplatiť dane, clo alebo poplatky , ktoré nebol povinný zaplatiť v okamihu uzatvorenia KZ, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu výdavky na ich zaplatenie.

V. Výhrada vlastníctva

1.Kupujúci nadobudne vlastnícke právo k tovaru v okamihu zaplatenia kúpnej zmluvy. Ak je kúpna zmluva zaplatená pred dodaním tovaru, nadobúda kupujúci vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím a v prípade zasielania dopravcom odovzdaním tovaru prvému dopravcovi.

2.Opracovanie a spracovanie dodaného tovaru, ktorý je stále vo vlastníctve predávajúceho, prebieha vždy z poverenia predávajúceho bez toho, aby predávajúcemu z toho vznikli nejaké záväzky.

3.Ak sa tovar, ktorý je vo vlastníctve predávajúceho, zmieša, primieša alebo spojí s inými predmetmi, postupuje kupujúci predávajúcemu už teraz svoje vlastnícke alebo spoluvlastnícke práva k novému predmetu, pričom je povinný dôkladne predávajúcemu tento predmet uschovať.

4.Zákazník je povinný udržiavať tovar s výhradou vlastníctva počas trvania tejto výhrady v náležitom stave a bezodkladne zabezpečiť vykonanie všetkých potrebných údržbových prác a opráv. Ak sa zákazník dostane do omeškania s platbou, alebo ak si nesplní svoje záväzky v súvislosti s výhradou vlastníctva, predávajúci môže po bezvýslednom uplynutí ním stanovenej primeranej lehoty odstúpiť od zmluvy a požadovať od zákazníka vydanie predmetu dodávky.

5.Tovar s výhradou vlastníctva sa smie dať do zálohu, previesť ako záruka, prenajať alebo odovzdať tretím stranám len s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho.

VI. Zodpovednosť za vady

1.Zákazník je povinný bezodkladne skontrolovať doručený tovar a ihneď písomne reklamovať nedostatky. Zodpovednosť za vady tovaru bude riešená podľa § 422 Obchodného zákonníka. Popis vád je kupujúci povinný urobiť písomne, pričom je povinný uviesť číslo zmluvy, na základe ktorej mu bol tovar dodaný a popísať predmetné vady. K oznámeniu vád je kupujúci povinný priložiť kópiu dodacieho listu. Ak bol predmet dodávky chybný vvokamihu keď prechádza nebezpečenstvo škody na tovare , predávajúci je oprávnený podľa výberu odstrániť nedostatok (oprava) alebo dodať bezchybný tovar (náhradná dodávka). Vymenené diely sa stávajú majetkom predávajúceho.

2.Zákazník je povinný umožniť predávajúcemu odstránenie nedostatku, predovšetkým zabezpečiť nám prístup k predmetu dodávky, ktorý sa nachádza v jeho dispozičnej právomoci.

3.Zákazník nie je oprávnený odstraňovať nedostatky sám, alebo ich odstránením poveriť tretie osoby, okrem prípadu, keď sme v oneskorení s odstraňovaním nedostatku, alebo ak je vzhľadom na riziko oneskorenia nútený odstrániť nedostatok. V takom prípade smie nedostatok odstrániť len zaškolený odborný personál s použitím originálnych náhradných dielov.

4.Nároky z nedostatkov nevznikajú vtedy, ak zákazník poruší ustanovenia bodu VI. 2. alebo VI. 3. týchto podmienok.

5.Nároky z nedostatkov nevznikajú v prípade neodbornej montáže, uvedenia do prevádzky, používania, manipulácie, skladovania, údržby, opravy, servisu alebo úpravy predmetu dodávky zo strany zákazníka alebo tretích strán, v prípade škôd v dôsledku prirodzeného opotrebovania predmetu dodávky, používania nevhodných prevádzkových prostriedkov alebo iných okolností, za ktoré zodpovedá zákazník alebo tretia strana. Za vhodnosť predmetu dodávky na používanie a namontovanie do zariadenia, ani za prepojenia s týmto zariadením predávajúci nepreberá zodpovednosť, ak toto nie je súčasťou ponuky firmy HYDAC, s.r.o.6.Kupujúci sa zaväzuje postupovať pri prevádzkovaní dodaného tovaru s odbornou starostlivosťou, dodržiavaním návodu na obsluhu a údržbu a technických podmienok vypracovaných predávajúcim.

VII. Záverečné ustanovenia a doručovanie

1.Písomnosti týkajúce sa kúpnej zmluvy sa vždy považujú za doručené aj okamihom ich osobného odovzdania adresátovi, resp. fyzickej osobe, ktorá je v danom čase štatutárnym orgánom adresáta alebo členom jeho štatutárneho orgánu, alebo fyzickej osobe nachádzajúcej sa v prevádzkových alebo iných priestoroch adresáta, ktorá o sebe vyhlási, že je oprávnená prijímať zásielky za adresáta, ak druhá strana nemá dôvod pochybovať o takom vyhlásení. Písomnosti týkajúce sa tejto kúpnej zmluvy sa zasielajú na doručovaciu adresu adresáta, uvedenú vkúpnej zmluve, resp. na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi druhej zmluvnej strane. Aksa takto odoslaná písomnosť vráti odosielateľovi ako nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, keď adresát odoprel jej prijatie, resp. posledným dňom odbernej lehoty, počas ktorej si ju adresát nevyzdvihol.

2.Pre strany, ktoré prijali tieto VOP platí, že okrem tých sporov, pri ktorých to zákon č. 244/2002 Z. z. Zákon o rozhodcovskom konaní (ďalej len ZoRK) výslovne vylučuje, budú riešiť vzájomné spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo vzniknú v súvislosti so vzťahmi spravovanými týmito VOP alebo inými vzťahmi z minulosti alebo v budúcnosti, vrátane situácie uplatnenia náhrady škody voči štatutárom spoločnosti podľa Obchodného zákonníka , v rozhodcovskom konaní podľa ustanovení ZoRK a hmotného práva Slovenskej republiky, v sporoch z medzinárodnej prepravy podľa CMR, pred rozhodcom JUDr. Milanom Vojtekom, LL.M., so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, Slovenská republika, alebo pred iným rozhodcom, či rozhodcovským súdom na území členského štátu Európskej únie určeným JUDr. Milanom Vojtekom, LL.M., so sídlom Jilemnického 30, 036 01 Martin, postupom upraveným v § 8 ods. 1 ZoRK (dojednaný spôsob určenia rozhodcu). Konanie bude písomné podľa slovenského právneho poriadku, podľa Rokovacieho poriadku Rozhodcovského súdu ARBITRÁŽ (v prípade rozhodovania rozhodcovským súdom), alebo Rokovacích pravidiel (v prípade rozhodovania rozhodcom) uverejnených na internetovej stránke www.arbitraz.sk a v obchodno-právnych sporoch podľa zásad spravodlivosti (§ 31 ods. 4 ZoRK). V prípadoch upravených ustanovením § 22a ZoRK sa podanie návrhu nedoručuje protistrane.

3.Účastníci obchodnoprávneho vzťahu, ktorí sa dohodli na uplatnení podmienok podľa týchto VOP, prejavujú vôľu aby bola rozhodcovská doložka podľa čl. V. bod 3 súčasťou ich obchodnej zmluvy (§ 4 ods. 4 ZoRK).

4.Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa môžu zasielať aj elektronickou poštou, a to na e-mailové adresy, ktoré si zmluvné strany na daný účel oznámia. Odosielateľ môže takto odoslanú písomnosť považovať za doručenú iba vtedy, ak jeho e-mailový klient potvrdí doručenie alebo prečítanie e-mailovej správy adresátom.

5.Ak sa jedna alebo viaceré z vyššie uvedených klauzúl stanú neúčinnými alebo neplatnými, nedotkne sa to účinnosti zvyšných ustanovení.6.HYDAC, s.r.o si vyhradzuje právo tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek upraviť.

Návrat hore